Vibeke Stjern (ordfører Åfjord kommune) åpnet Åfjord Fornybarsenter

I månedsskiftet november/desember 2018 sto bygget ferdig

-Velkommen til åpning av Åfjord Fornybarsenter! Tankene om vindkraftutbygging forelå for ca. 12 år siden. Vi ønsket å ta del i utbygginga og la på bordet et forslag til administrasjonsbygg for 6-7 år siden. Alle 209 turbinene skal ilandføres her. Når kaia og området fikk sin form fikk vi opp dette bygget med Åfjord kommune som eier. Vi mener å få god nytte av dette bygget inn i framtida. Slik det er nå har TrønderEnergi Nett, Statkraft og Fosenkraft kontorer her.

-Vi har rigget lokalene for studenter med fokus på fornybar energi. Åfjord vid. skole hadde i fjor et fag som het Teknologi og Forskning (TOF). Hver elev laget sin egen vindturbin og tvinnet kobberspoler..

Ordføreren hadde med seg ei vindmølle i tre som åpningsgave. -Vi ønsker oss et bygg med aktivitet og ungdommer og et senter for kompetanseutvikling!

Fange interessen til ungdom

Morten Volden (TrønderEnergi nett) sier at Åfjord Fornybarsenter vil huse 20 personer fra deres organisasjon. -Vi håper det ikke blir tette skott mellom aktørene i bygget, men at vi kan utveksle kompetanse. Vi har investert 620 mill kr de siste tre årene, mesteparten av dette på Fosen. Utfordringen for oss er å få tak i kompetanse i ytre områder. Jeg håper at dette vil fange interessen for ungdom til å utdanne seg innen faget vårt.

På bygdas beste tomt!

Knut Moldestad (seniorrådgiver Statkraft): -Det har vært litt frem og tilbake med prosjektene. Vi fikk konsesjon på flesteparten av dem i 2013. På vårparten 2014 ble aktørene enige om å slå sine pjalter sammen og realisere utbyggingen innenfor et felles selskap. Vi prøvde å få gjennom en investeringsbeslutning i 2015, men med en voldsom nedtur for de som ønsket å bygge vindkraft i Åfjord. 14 dager etterpå var vi i gang med å optimalisere prosjektet hvor også Harbakfjellet ble med inn i pakken. Dermed hadde vi 4 prosjekter.

-Vi ble stadig minnet på administrasjonssenteret av Vibeke.. Idèen om et grønt kompetansesenter kom i 2014. Det endte med at vi skrev en kontrakt i november 2016 hvor vi ble enige om dette bygget, som ligger på bygdas beste tomt! Vi er fornøyd med vår tilstedeværelse i Åfjord og den velkomst vi har fått!

Godt samarbeid

Arild Solheim er kraftverksjef for de 6 parkene i FosenVind prosjektet. -Flesteparten av våre ansatte er ute på vindparkene. Vi kommer til å ha en del fellesressurser her på Fornybarsenteret. I tillegg har vi med oss Vestas som er turbinleverandør – de kommer også til å ha personer her. Sentrallageret vil ligge på Monstad. Samarbeidet med bl.a. Lars Helge Kolmannskog (Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester, Åfjord kommune) har vært kjempebra. Vi har fått det slik vi har ønsket innenfor de rammene som var satt.

Lokal kompetanse

Sindre Stjern-Strøm (leder Stjern Entreprenør AS) sier de har brukt Eggen Arkitekter foruten lokal kompetanse i byggingen med bl.a. Aune Maskinstasjon, Nortek Elektro, Eivind Mørreaunet (anleggsleder Stjern AS) og Robert Spaansen (prosjektleder Stjern AS),  Haugsnes AS (rør/ventilasjon). -Vi er klare for videre utbygging om det skulle være.. Lykke til med nytt bygg til eiere og brukere!

Samarbeid og klynger skaper vekst!

sier Rolf Øia (leder Åfjord Utvikling). Vi vet at det skal tilknyttes ca. 45 årsverk på Fosen-prosjektet i drift og vedlikehold på vindkraft hvorav 35 vil være her ved disse 4 vindparkene. Det vil være behov for ekstra tjenester i tilknytning til dette. Vi har vært opptatt av hvilke rekrutterings-utfordringer bransjen vil få nå og i fremtida. Etterspørselen etter spesialisert personell vil øke. Her kan vi ta en rolle. Fylket har tilført oss 1,6 mill kr i prosjektmidler i dette arbeidet.

Tar en posisjon på utdanning innen vindkraft

-Åfjord Utvikling, Fornybarklyngen i Trondheim og Windcluster Norway samarbeider for å få større verdier ut av vindkraftutbyggingen. Fosen Regionråd vil også tilføre midler inn i prosjektet. Vi skal jobbe med et utdanningsløp innen fornybar energi samt med etableringer, sier Rolf Øia. Vi har Europas største landbaserte vindkraftanlegg og får behov for lærlingeplasser etter hvert. Videre ønsker vi å utvikle samarbeidet med NTNU og FoU og arbeider også med et investeringsfond som kan investere i fremtidsrettede næringer.